پیام خود را بنویسید

از ما پورسانت بگیرید

 
پرداخت پورسانت به عنوان یکی از سیاست های مالی سامانه بیمارحامی برای جذب همکاری در ارائه خدمت به بیمار و خانواده است. تعرفه

پورسانت متناسب با تلاش و فعالیت کاربران در بخش های مختلف تنظیم می گردد. در بخش ثبت نام خوداشتغالی با تکمیل فرم

معرفی همکاران، 25 درصد از تعرفه ثبت نام هر نفر که معرف آنها باشید، به عنوان پورسانت کارآفرینی به حساب شما واریز می گردد.

برای تکمیل فرم پورسانت کارآفرینی روی تصویر زیر کلیک کنید.