پیام خود را بنویسید

راهنمای کاربر - انتخاب شهر محل سکونت

enlightened
کاربر گرامی با سلام؛
 
 
 ابتدا شهر محل سکونت خود را انتخاب کنید تا بتوانید مشخصات حامیان در آن شهر را مشاهده کنید. 


در صورتی که نام شهر شما در لیست نبود گزینه سایر شهر ها را ببینید  و یا به ما اعلام کنید تا در صورت امکان حامی
 
 
مناسب در شهرتان را جستجو و به شما معرفی کنیم  
 
  

راهنمای کاربر

enlightened
کاربر گرامی با سلام؛
 
 ابتدا شهر محل سکونت بیمار را انتخاب کنید تا بتوانید مشخصات حامیان در شهر خود را مشاهده کنید. 


در صورتی که شهر شما در لیست موجود نیست به ما اعلام کنید تا در صورت امکان حامی مناسب را به شما معرفی کنیم  
 
 
 

راهنمای کاربر

enlightened
کاربر گرامی با سلام؛
 
 ابتدا شهر محل سکونت بیمار را انتخاب کنید تا بتوانید مشخصات حامیان در شهر خود را مشاهده کنید. 


در صورتی که شهر شما در لیست موجود نیست به ما اعلام کنید تا در صورت امکان حامی مناسب را به شما معرفی کنیم  
 
 

 

راهنمای کاربر

enlightened
کاربر گرامی با سلام؛
 
 ابتدا شهر محل سکونت بیمار را انتخاب کنید تا بتوانید مشخصات حامیان در شهر خود را مشاهده کنید. 


در صورتی که شهر شما در لیست موجود نیست به ما اعلام کنید تا در صورت امکان حامی مناسب را به شما معرفی کنیم