پیام خود را بنویسید

متن شرایط و تعهدات مشترک


در این سند، تکمیل کننده فرم خوداشتغالی، حامی خوانده می شود. حامی تعهد می نماید قبل از ارسال درخواست خوداشتغالی، بند های زیر را مطالعه کرده و آگاهانه آنها را پذیرفته است.
 
  1. صلاحیت های حرفه ای و اخلاقی لازم و گواهینامه فعالیت در حیطه موضوع درخواست را دارا می باشد.
  2. تمامی اسناد و مجوزهای درخواست شده توسط بیمارحامی را  در زمان  تعیین شده ارسال نماید.
  3. کلیه دستورالعملها و ابلاغ هائی که درطول مدت همکاری توسط بیمارحامی صادرمی شود لازم الاجراء است.
  4.  در تمام مواقعی که در فرم درخواست ذکر کرده در دسترس بوده و به هر نوع مکاتبه و تماس بیمارحامی که مربوط به اجرای وظایف و تعهدات باشد حداکثر ظرف مدت 24 ساعت ترتیب اثر داده و نتیجه را اعلام کند.
  5.  در صورت نیاز به هر گونه ویرایش و اصلاح درخواست خود، آن را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به صورت کتبی به بیمارحامی اعلام  نماید (ارسال پیام در سامانه یا ایمیل).
  6.  تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این درخواست تحصیل یا تولید می کند ، محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز به آنها به کار بندد.
  7. حسن رفتار، حفظ اسرار، کیفیت کار و رعایت ایمنی در تمام بندهای موضوع درخواست،  به عهده حامی است و وی پاسخگوی دستگاههای نظارتی و قضایی در صورت هر گونه تخلف و سهل انگاری است.
  8. این درخواست هیچ گونه رابطه استخدامی اعم از کارمندی یا کارگری و مفاهیم مشابه ایجاد نمی کند و صرفاً جهت واگذاری بستری برای ارتباط حامی با بیمار و سایر کاربران برای ارائه خدمات با عنوان خوداشتغالی است.
  9. کلیه مقررات و قوانین سامانه اینترنتی بیمارحامی جزء لاینفک این تعهدنامه بوده و رعایت آنها توسط حامی  الزامی است.
  10.  سایر شرایط و مواردی که در این سند پیش بینی نشده تابع احکام کلی و شرایط عمومی مر بوط به قراردادها و قوانین جاری در ایران بوده و این احکام برای طرفین لازم الاجرا خواهند بود.